Skip to content

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicuresalon de blije voet en een cliënt waarop Pedicuresalon de blije voet deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Pedicuresalon de blije voet

Pedicuresalon de blije voet zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicuresalon de blije voet zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicuresalon de blije voet melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicuresalon de blije voet het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicuresalon de blije voet de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Pedicuresalon de blije voet moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

Pedicuresalon de blije voet vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Pedicuresalon de blije voet vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk en/off op de website. De prijzen in de webshop zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen pinnen is niet mogelijk Webshop bestellingen dienen eerst via een bank overschrijving te worden betaald Voordat de bestelling wordt verstuurd.

5. Personeel in de praktijk

Pedicuresalon de blije voet heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Pedicuresalon de blije voet dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de praktijk medewerkers van Pedicuresalon de blije voet niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door Pedicuresalon de blije voet.

6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Pedicuresalon de blije voet vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicuresalon de blije voet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pedicuresalon de blije voet neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Pedicuresalon de blije voet behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) Pedicuresalon de blije voet zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding

Pedicuresalon de blije voet is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicuresalon de blije voet verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Pedicuresalon de blije voet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Pedicuresalon de blije voet is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicuresalon de blije voet is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

9. Garantie

Pedicuresalon de blije voet geeft de cliënt garantie van één week (7 dagen)op de verrichte behandeling en twee weken (14 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:
❖ De cliënt andere producten dan de door Pedicuresalon de blije voet
geadviseerde heeft gebruikt.
❖ De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
❖ De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
❖ De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
❖ indien een product via de webshop is gekocht en de sealzak is geopend of de verzegeling is verbroken Kan het product niet retour worden gezonden i.v.m hygiene.

10. Beschadiging & diefstal

Pedicuresalon de blije voet heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten opzettelijk beschadigt. Pedicuresalon de blije voet meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking telefonisch en /off schriftelijk gemeld worden aan Pedicuresalon de blije voet. Pedicuresalon de blije voet moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicuresalon de blije voet de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit telefonisch en/off schriftelijk kenbaar maakt. Indien Pedicuresalon de blije voet en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of de geschillencommissie van provoet.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicuresalon de blije voet het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Pedicuresalon de blije voet en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Back To Top